Log ind

Ordensreglement på EWII Park


Dette ordensreglement har til formål at sikre, at gæster på EWII Park, der primært benyttes af fodboldklubben Odense Boldklub under Odense Sport & Event, kan føle sig trygge og glade før, under og efter afviklingen af fodboldkampe, koncerter samt andre arrangementer, som afvikles på EWII Park.

Odense Sport & Event ønsker at sikre plads til, og tryghed for alle, uanset udseende, religion, kulturel baggrund, m.m. Læs i øvrigt vores politikker her.

Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder for hele EWII Park herunder; ved banen, tribunerne, arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring EWII Park samt det tilknyttede parkeringsareal. Ordensreglementet er gældende ved samtlige arrangementer på EWII Park under Odense Sport & Event.

Regler for ophold
På EWII Park må der kun opholde sig personer med gyldig billet eller anden akkreditering, der kan bevise en berettigelse til ophold på området. På opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed skal der fremvises billetter, adgangskort eller anden akkreditering.

Gæster på EWII Park skal tage plads på det afsnit/sæde, der er henvist til på billetten. Af sikkerhedsmæssige hensyn er gæster på EWII Park dog forpligtet til at indtage andre pladser, såfremt dette henvises af sikkerhedspersonalet eller anden myndighed.

Gæster på EWII Park må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre gæster eller afholdelsen af selve arrangementet som helhed. Ligeledes er optræden, der vurderes som personfarlig for egen eller andres sikkerhed, ikke tilladt.

Gæster på EWII Park er til enhver tid pålagt at følge ordensreglementet samt anvisninger, som måtte blive givet over højttaleranlægget på EWII Park, af sikkerheds- og servicepersonale tilknyttet arrangementet samt øvrige myndigheder så som brandvæsen, politi og ansatte fra Odense Idrætspark.

Færden på EWII Park for stærkt synligt berusede og/eller påvirkede personer er ikke tilladt.

Adgangskontrol
Alle gæster på EWII Park er forpligtiget til på forlangende at fremvise billet, adgangskort eller anden akkreditering til nærmere kontrol af service- og sikkerhedspersonalet.

Billetter på andet end udebaneafsnittet til kampen er forbeholdt tilhængere af OB. Man vil således blive afvist på stadion hvis man udviser støtte til modstanderholdet i form af påklædning. Samtidig vil verbal støtte til modstanderholdet medføre bortvisning, hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt nødvendigt. 

Kontrollør- og servicekorpset i Odense Sport & Event har ret til at undersøge og vurdere, om gæster på EWII Park udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirket tilstand.

Ligeledes kan der forekomme visitation, hvor Odense Sport & Event forbeholder sig retten til at bortvise personer, der ikke ønsker at underkaste sig en sådan undersøgelse. I forbindelse med visitation tilbyder Odense Sport & Event, at en sådan handling vil kunne udføres af en person af samme køn som gæsten selv.

Der visiteres for genstande, der ikke er lovlige at indføre på EWII Park og visitationen sker som udgangspunkt af sikkerheds- og servicekorpset, der også kan tage andre samt tekniske hjælpemidler i brug.

Visitationen sker af hensyn til den generelle sikkerhed på EWII Park, for afholdelsen af selve arrangementet samt af hensyn til gæstens egen sikkerhed.

Gældende ved afvikling af OBs kampe på EWII Park er følgende regler for segregering af tilskuere
Udeholdets fans vil altid få tildelt eget område på EWII Park. Dette vil som regel være på 3F tribunens ståafsnit. Såfremt en større kapacitet er påkrævet vil dette bestå af sædeafsnittene i umiddelbar forlængelse at ståafsnittet.

thansen.dk-tribunen, Richard Møller Nielsen Tribunen samt den del af 3F-tribunen, der ikke er forbeholdt udeholdets fans, er forbeholdt OB-fans, og ved ophold på disse to tribuner er det forbudt at bære gæstemandskabets kendetegn og/eller komme med verbale udbrud og bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende gæster. Kontrollører og servicepersonale er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. I videst mulig omfang vil disse gæster blive henvist til udeholdets område på EWII Park.

Følgende genstande må ikke indføres og/eller benyttes på EWII Park:   
Våben af enhver art 

Genstande, der kan benyttes som våben- og/eller kasteskyts

Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans 

Flasker, bægre, krus eller dåser (undtaget herfor er drikkekrus og sutteflasker til medbragte babyer) 

Fyrværkeri, lysraketter, romerlys, nødblus samt røgbomber eller andet pyroteknisk materiale 

Flag eller bannere, der er længere end 1,5 m. (dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedsudvalget i Odense Sport & Event eller ved koncerter, af sikkerhedsgruppen for det pågældende arrangement. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset) 

Mekanisk drevne støjinstrumenter, herunder kompressorhorn 

Mad og drikkevarer af enhver art 

Dyr 

Laserpenne

Professionelt video- og kameraudstyr (dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedsudvalget i Odense Sport & Event eller ved koncerter og af sikkerhedsgruppen for det pågældende arrangement. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset) 

Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster/besøgende. 

Propagandamateriale af politisk, racistisk eller nazistisk art

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedsudvalget i Odense Sport & Event samt sikkerhedsgruppen ved øvrige arrangementer forbeholder sig retten til at afvise indførelse af andre genstande såfremt disse vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/ eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller Odense Sport & Event.

Regler gældende for bannere:
Bannere må ikke genere andre tilskueres udsyn eller dække for bandereklamer eller lignende.

Bannere må ikke fysisk udgøre en sikkerhedsrisiko, f.eks. ved at spærre flugtveje, udgøre en brandrisiko eller lignende.

Bannere må ikke anvendes som skjul eller dække for aktiviteter, der er i strid med gældende regler, f.eks. afbrænding af fyrværkeri eller lignende.

Bannere må ikke indeholde kommercielle, reklamemæssige eller andre markedsføringsmæssige budskaber eller symboler.

Bannere må ikke indeholde budskaber eller symboler, der er racistiske, politiske, religiøse, stærkt injurierende, truende, nedværdigende eller hooligan relaterede.

Bannere skal opsættes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og relevant sikkerhedsudstyr skal altid anvendes, når det er relevant.

Det er på EWII Park forbudt gæster, at: 

1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.

3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde.

4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.

6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser
Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Forsøge at købe øl såfremt ens alder ikke er mindst 18 år og op efter

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedsudvalget i Odense Sport & Event samt sikkerhedsgruppen ved øvrige arrangementer forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her ovenstående såfremt dette vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/ eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller Odense Sport & Event.

Personer, som ikke har gyldigt adgangsbevis, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og eller som forbryder sig mod punkter i ordensreglementet, vil blive bortvist.
Personer med karantæne eller politiforbud på EWII Park vil blive bortvist.
Personer, der bortvises fra EWII Park, har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Regler for erstatning
Adgang, ophold og færdsel på EWII Park sker på den besøgendes eget ansvar. Odense Sport & Event har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst pådrager sig.

Ved hærværk på EWII Parks område og/eller rettet mod Odense Sport & Event vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand.

Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører Odense Sport & Event et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder Odense Sport & Event sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

Overtrædelse af ordensreglementet
Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst, der forbryder sig mod dette. Et brud på ordensreglementet kan føre til et forbud om at komme på EWII Park i form af en karantæne.

Der kan udstedes karantæne fra EWII Park eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Odense Sport & Event, uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser, der sker på EWII Park og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med EWII Parks område.

Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Odense Sport & Event kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af arrangementer i Odense Sport & Event regi.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

EmediateAd